top of page

Artikkel 62. Viisa andmise tingimused

(2) Pikaajalise viisa võib anda välismaalasele, kui:

1) tal on kehtiv reisidokument;

 2) tema Eesti pikaajalise viisa taotlemise eesmärk on põhjendatud;

 3) tal on piisavad rahalised vahendid, et katta majutus- ja viibimiskulud Eestis viibimise ajal ning pöörduda tagasi oma päritoluriiki või transiidiriiki;

 4) tal on kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab tema haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise viisa kehtivusajal, mitmekordse viisa puhul esimese kavandatud viibimisaja lõppemiseni.
[RT I, 17.06.2020, 2 - jõust. 01.07.2020]

(3) Tervisekindlustuslepingut ei pea pikaajalise viisa puhul olema, kui välismaalane on ravikindlustuse seaduse kohaselt kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud isik või välismaalase ravikulud tasub muu riik või rahvusvaheline organisatsioon või välislepingus sätestatud juhul.

bottom of page