top of page

Artikkel 106.  Lühiajalise Eestis töötamise registreerimine

 (1) Lühiajaliselt võib Eestis töötada välismaalane, kellel on seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks ning kelle töötamine on enne tööle asumist registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

(1.1)  Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise võib registreerida, kui:

 1) välismaalasel on töökoha täitmiseks nõutav kvalifikatsioon, haridus, terviseseisund ja töökogemus ning vajalikud erialaoskused ja teadmised;

 2) tööandja on Eestis registreeritud;
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

 3) lühiajaline töötamine registreeritakse täistööajaga töötamiseks.
[RT I, 14.05.2022, 1 - jõust. 24.05.2022]

 (1.2) Lühiajalise Eestis töötamise registreerimise nõuded peavad olema välismaalase lühiajalise Eestis töötamise jooksul jätkuvalt täidetud.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

(1.3) Lühiajaline Eestis töötamine on lubatud kuni 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.
[RT I, 29.06.2018, 4 - jõust. 15.07.2018]

(1.4) Käesoleva paragrahvi lõiget 13 ei kohaldata järgmistel juhtudel:

 1) töötamine õpetajana Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses;

 2)  teaduslik tegevus, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus, või töötamine akadeemilise töötajana;
[RT I, 14.05.2022, 1 - jõust. 24.05.2022]

 3) töötamine tippspetsialistina, kui välismaalasel on selles valdkonnas töötamiseks erialane ettevalmistus;
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

 4) töötamine iduettevõttes.
[RT I, 03.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

(1.5) Lühiajaline Eestis töötamine hooajatöötajana on lubatud kuni 270 päeva 365 järjestikuse päeva jooksul.
[RT I, 29.06.2018, 4 - jõust. 15.07.2018]

(1.6) Kui see on majanduse ja tööturu vajadusi arvestades põhjendatud, võib Vabariigi Valitsus hädaolukorras või eriolukorras kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 13 sätestatud välismaalase lühiajalise töötamise ajast pikema aja, kuid mitte pikema kui 730 päeva 913 järjestikuse päeva jooksul.
[RT I, 06.05.2020, 1 - jõust. 07.05.2020]

(1.7) Käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 3 sätestatud täistööajaga töötamise nõuet ei kohaldata, kui tegemist on töötamisega õpetajana, akadeemilise töötajana või teadlasena Eesti õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses või teadus- ja arendusasutuses või töötamisega noorsootöötajana.
[RT I, 14.05.2022, 1 - jõust. 24.05.2022]

(2) Ilma elamisloata töötamiseks võib välislepingus sätestatud tingimustel Eestis töötada välismaalane, kellel on seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks ja kelle töötamine on enne tööle asumist registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis.
[RT I, 02.07.2013, 3 - jõust. 01.09.2013]

(3) Tippspetsialist käesoleva paragrahvi lõike 14 punkti 3 tähenduses on mis tahes valdkonnas erialast ettevalmistust omav välismaalane, kellele Eestis registreeritud tööandja kohustub maksma erialase töö eest tasu, mille suurus on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti aasta keskmise brutokuupalga ja koefitsiendi 1,5 korrutisega.
[RT I, 14.05.2022, 1 - jõust. 24.05.2022]

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 14 punktis 3 nimetatud alusel võib lühiajalise töötamise registreerida, kui äriühing, kuhu välismaalane tööle asub, on olnud Eestis registreeritud vähemalt 12 kuud ning lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud tingimustele on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

1) äriühingul on vähemalt 65 000 eurot sissemakstud omakapitali, mille eest on Eestis soetatud ja põhivarana arvele võetud kinnisvara, masinaid või seadmeid või mille eest on tehtud investeering teise Eesti äriregistrisse kantud äriühingusse, millel on tegelik majandustegevus Eestis, või investeerimisfondide seaduse alusel loodud või asutatud investeerimisfondi;
[RT I, 03.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

 2) äriühingu müügitulu on vähemalt 200 000 eurot aastas;

 3) äriühingus töötavate isikute eest igakuiselt Eestis makstud sotsiaalmaks on vähemalt võrdne viiekordse Eesti aasta keskmise brutokuupalga suuruse tasu korral Eestis igakuiselt makstava sotsiaalmaksuga.
[RT I, 02.07.2013, 3 - jõust. 01.09.2013]

 (5) Käesoleva paragrahvi lõike 14 punktis 3 nimetatud alusel võib lühiajalise töötamise registreerida, kui äriühing, kuhu välismaalane tööle asub, on olnud Eestis registreeritud vähem kui 12 kuud ja alustab tegevust riigi või erainvesteeringu toel, olles saanud investeeringu või laenu riigilt või Finantsinspektsiooni tegevusloaga erafondivalitsejalt või toetuse mõnest riiklikust toetusmeetmest.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

 6) [Kehtetu - RT I, 03.01.2017, 1 - jõust. 18.01.2017]

(7) Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise võib registreerida ka juhul, kui tegemist on renditööga kasutajaettevõtja juures töölepingu seaduse § 6 lõike 5 tähenduses, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 13 nimetatud alusel.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

(8) Renditöö võib registreerida lühiajalise töötamisena, kui tööandja on Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna teises lepinguriigis registreeritud äriühing, mis tegeleb renditöö vahendamisega, ja tööandjal on seatud tagatis käesoleva seaduse § 107 lõikes 1 sätestatud välismaalase ühe kuu töötasu ulatuses.
[RT I, 14.05.2022, 1 - jõust. 24.05.2022]

(8.1)  Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud tagatiseks võib tööandja valida ühe järgmistest tagatise liikidest:

1)  garantii;

 2)  deposiit.
[RT I, 14.05.2022, 1 - jõust. 24.05.2022]

(9) Tagatise andjaks võib olla Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna teises lepinguriigis asuv kindlustusandja või krediidiasutus. Tagatis peab kehtima kogu lühiajalise töötamise perioodi jooksul.
[RT I, 14.05.2022, 1 - jõust. 24.05.2022]

(10) Välismaalase lühiajalise töötamise hooajatöötajana võib registreerida, kui:

1) välismaalane asub tööle käesoleva seaduse § 110 lõike 3 alusel kehtestatud määruses loetletud hooajast sõltuval tegevusalal;

 2) tööandja on enne lühiajalise töötamise registreerimise taotluse esitamist sõlminud välismaalasega tähtajalise töölepingu või teinud tööpakkumise, millega väljendab tahet olla sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud ja kohustub välismaalase tööle võtma sõlmitud lepingus või tehtud tööpakkumises kindlaks määratud tingimustel;

 3) välismaalase majutus Eestis viibimise ajal on tagatud õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavas eluruumis või majutusettevõttes.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

(11) Hooajatöötaja käesoleva seaduse tähenduses on välismaalane, kelle alaline või peamine elukoht on kolmandas riigis ning kes viibib Eestis käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 1, 2 või 4 nimetatud alusel ning teeb hooajatööd Eestis registreeritud tööandjaga sõlmitud tähtajalise töölepingu alusel.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

(12) Kui hooajatöötaja majutus on korraldatud tööandja poolt või kaudu, ei tohi majutuse maksumus olla ülemäära suur ega ebaproportsionaalne võrreldes välismaalase ühe kuu töötasuga ning majutuse maksumust ei tohi välismaalase töötasust maha arvata.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

(12.1) Kui välismaalane on eelnevalt töötanud käesoleva seaduse § 1762 alusel antud tähtajalise elamisloa alusel, võib tööandja registreerida tema uue lühiajalise töötamise ühe aasta möödumisel pärast nimetatud elamisloa kehtivusaja lõppemist.
[RT I, 14.05.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

(13) Teise Euroopa Liidu liikmesriigi ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja elamisloaga on lühiajaline Eestis töötamine ettevõtjasisese üleviimise eesmärgil lubatud juhtivtöötaja, spetsialisti või praktikandina elamisloa kehtivusaja jooksul.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

(14) Välismaalase lühiajalise töötamise ettevõtjasiseselt üleviidud töötajana käesoleva paragrahvi lõikes 13 nimetatud juhul võib registreerida, kui:

1) vastuvõttev üksus kuulub väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki asuva äriühinguga samasse kontserni või on äriühingu filiaal;

 2) välismaalane saabub Eestisse ettevõtjasisese üleviimise eesmärgil;

 3) ettevõtjasiseselt üleviidud töötajal on väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki paikneva äriühinguga tööleping, mille alusel vastuvõttev üksus kohustub isiku tööle võtma töölepingus kindlaks määratud tingimustel.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

(15) Lühiajalise töötamise praktika eesmärgil võib registreerida, kui:

1) välismaalane omandab kõrgharidust või on omandanud kõrghariduse kahe aasta jooksul enne lühiajalise töötamise registreerimise taotluse esitamist;

 2) praktika võimaldaja ja praktikandi vahel on sõlmitud leping;

 3) praktika on seotud omandatud või omandatava haridusega.
[RT I, 17.05.2018, 1 - jõust. 23.05.2018]

(16) Lühiajalise töötamise kutseõppe praktika eesmärgil võib registreerida välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui praktika on õppeprogrammi osa.
[RT I, 17.05.2018, 1 - jõust. 23.05.2018]

(17) Tööandja on kohustatud välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerima, kui välismaalase Eestis töötamine on seotud teises Schengeni konventsiooni liikmesriigis registreeritud ettevõtte asumisega Eestisse seoses teenuste osutamisega ning välismaalasel on selle liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa või elamisluba ja tal on nimetatud liikmesriigis töötamise õigus.
[RT I, 29.06.2018, 4 - jõust. 15.08.2018]

(18) Välismaalase teenuse osutamise eesmärgil lühiajalise Eestis töötamise registreerimisel ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatut.
[RT I, 29.06.2018, 4 - jõust. 15.08.2018]

(19) Eestis registreeritud ettevõtja on kasutajaettevõtja käesoleva seaduse tähenduses ning tal on käesolevas seaduses sätestatud kasutajaettevõtja õigused ja kohustused, kui ta vahetult võimaldab Eestis töötada välismaalasel:

 1) kelle Eestis töötamine on seotud teises Schengeni konventsiooni liikmesriigis registreeritud ettevõtte asumisega Eestisse seoses teenuste osutamisega;

 2) kellel on nimetatud liikmesriigi pädeva asutuse antud viisa või elamisluba ja

 3) kellel on nimetatud liikmesriigis töötamise õigus.
[RT I, 10.07.2020, 4 - jõust. 20.07.2020]

bottom of page