top of page

Artikkel 72. Ühekordse viisa kehtivuse lõppemine

(2) Ühekordse pikaajalise viisa kehtivus lõpeb:

1) viisa kehtivusaja lõppemisel;

 2) viibimisaja lõppemisel, kui viisa kehtivusaeg ei lõpe varem;

 3) välismaalase Eestist lahkumisel;

 4) viisa tühistamisel;

 5) viisa kehtetuks tunnistamisel;

 6) Eesti pädeva asutuse poolt elamisloa andmisel.
[RT I, 03.01.2017, 2 - jõust. 17.01.2017]

bottom of page