top of page

§ 104. Eestis ajutiselt viibiva välismaalase Eestis töötamise õiguslikud alused

 (1) Eestis ajutiselt viibiv välismaalane võib Eestis töötada, kui tööandja on tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis registreerinud või kui tema Eestis töötamise õigus tuleneb vahetult seadusest või Riigikogu ratifitseeritud välislepingust.
[RT I, 17.06.2020, 2 - jõust. 01.07.2020]

 (2) Eestis ajutiselt viibival välismaalasel on keelatud Eestis töötada, kui tööandja ei ole tema lühiajalist töötamist Politsei- ja Piirivalveametis registreerinud, välja arvatud Riigikogu ratifitseeritud välislepingus või seaduses ettenähtud juhtudel.
[RT I, 17.06.2020, 2 - jõust. 01.07.2020]

 (3) Välismaalasel, kes viibib Eestis seadusliku aluseta, sealhulgas kellele on haldusaktiga või kohtulahendiga pandud kohustus Eestist lahkuda, on keelatud Eestis töötada.
[RT I, 23.03.2015, 1 - jõust. 02.04.2015]

bottom of page